luật đầu tư

Luật Đầu Tư: Hướng Dẫn Toàn Diện Cho Người Mới Bắt Đầu

by

in

luật đầu tư là một tập hợp các quy định pháp luật nhằm điều chỉnh các hoạt động đầu tư trong một quốc gia. Luật đầu tư có vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư. Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, do đó, luật đầu tư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước. Để tìm hiểu thêm về luật đầu tư tại Việt Nam, bạn có thể truy cập website Tudiendongho.com để biết thêm thông tin chi tiết.

I. Luật Đầu Tư Nước Ngoài

Luật Đầu Tư Nước Ngoài
Luật Đầu Tư Nước Ngoài

Luật Đầu tư nước ngoài có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những luật nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Các thế chế cơ bản mới về quản lý đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã từng bước được hình thành đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đồng thời cũng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại cộng đồng các quốc gia tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Thời kỳ Nội dung chính
Trước khi gia nhập WTO Chưa có luật riêng về đầu tư nước ngoài, các quy định về đầu tư nước ngoài được quy định trong các luật, pháp lệnh chung về hoạt động kinh tế đối ngoại
Sau khi gia nhập WTO Quốc hội ban hành Luật Đầu tư nước ngoài năm 2005, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có luật riêng về đầu tư nước ngoài
Hiện nay Quốc hội ban hành Luật Đầu tư 2020 thay thế Luật Đầu tư 2014, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp lý về đầu tư, phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới

Như vậy, có thể thấy các quy định về chế độ pháp lý của hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được điều chỉnh thông qua hệ thống văn bản pháp luật có tính chất kế thừa tiếp nối, phát triển phù hợp với từng giai đoạn phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Có thể khẳng định hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã trở thành một kênh quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, góp phần: (i) nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chuyển giao công nghệ và tri thức mới; (ii) tạo ra công ăn việc làm, tăng thu ngân sách Nhà nước; (iii) mở rộng thị trường trong và ngoài nước; (iv) đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân và (v) nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế quốc tế.

 • Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 4/2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tại Việt Nam ước đạt gần 303 tỷ USD, trong đó có 31,5 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và 4,8 tỷ USD tăng thêm. Hàn Quốc hiện vẫn là quốc gia dẫn đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại nước ta, tiếp theo là Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Đan Mạch.
 • Năm 2023, xuất khẩu của Việt Nam tới các đối tác tham gia CPTPP ước đạt 115,8 tỷ USD, trong đó Singapore vẫn là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong khối CPTPP. Việt Nam đã tận dụng hiệu quả CPTPP để mở rộng khả năng xuất khẩu nhiều mặt hàng khác nhau.
 • EVFTA ngày càng có những đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, mở ra những cơ hội mới cho Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn kinh tế lớn tại châu Âu.

II. Đảm Bảo Quyền Lợi Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Đảm Bảo Quyền Lợi Nhà Đầu Tư Nước Ngoài
Đảm Bảo Quyền Lợi Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

The Law on Investment 2020 stipulates that foreign investors are entitled to the following rights:

 • Freely engage in investment activities within the scope of the investment certificate or contract;
 • The right to establish and operate an independent accounting system in accordance with the Law on Accounting;
 • The right to directly and indirectly transfer or assign capital and assets invested in Vietnam;
 • The right to collect and freely use investment profits (including dividends, profits, and other legitimate incomes), as well as the right to repatriate said profits abroad;
 • The right to transfer a part or all of their capital invested in Vietnam abroad in case of capital withdrawal;
 • The right to lease land for the purpose of implementing an investment project and the right to sublease a part or all of the leased land to other organizations and individuals;
 • The right to cooperate with other domestic and foreign investors and organizations in accordance with the law; and
 • Being protected by Vietnamese law during the process of investing and doing business,
Right Description
Right to invest Foreign investors are entitled to invest in any sector of the Vietnamese economy, except for those that are prohibited by law.
Right to establish a business Foreign investors can establish a business in Vietnam in the form of a wholly foreign-owned enterprise, a joint venture, or a branch office.
Right to repatriate profits Foreign investors are entitled to repatriate their profits and other legitimate income from Vietnam.
Right to protection Foreign investors are entitled to the same protection under Vietnamese law as domestic investors.

Bảo Đảm Quyền Lợi Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Đối Với Việc Chuyển Tiền Về Nước Và Cổ Phần Hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài được hưởng quyền chuyển tiền về nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Những quyền này được thực hiện như sau:

 • Quyền chuyển tiền về nước:
 • Nhà đầu tư nước ngoài được tự do chuyển tiền về nước dưới bất kỳ hình thức nào:
  • Chuyển lợi nhuận sau thuế;
  • Chuyển cả vốn gốc và lợi nhuận;
  • Chuyển tiền trả nợ gốc và lãi;
  • Chuyển tiền mua cổ phiếu, trái phiếu.
 • Quyền chuyển tiền về nước sẽ được thực hiện chậm nhất là trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Quyền cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước:
 • Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về đầu tư và pháp luật liên quan.
 • Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phiếu do Nhà nước bán trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bằng nhiều hình thức: Đấu giá; bán thỏa thuận; bán ưu đãi cho người lao động theo quy định của pháp luật.

III. Quy Định Về Chuẩn Mực Đối Xử Quốc Gia

Quy Định Về Chuẩn Mực Đối Xử Quốc Gia
Quy Định Về Chuẩn Mực Đối Xử Quốc Gia

Luật đầu tư Việt Nam quy định về chuẩn mực đối xử quốc gia theo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau, giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau. Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng của các nhà đầu tư trong việc tiếp cận các nguồn lực, tham gia các hoạt động kinh tế, được hưởng các ưu đãi, khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng của các nhà đầu tư trong việc tiếp cận các nguồn lực, tham gia các hoạt động kinh tế, được hưởng các ưu đãi, khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật. Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng của các nhà đầu tư trong việc tiếp cận các nguồn lực, tham gia các hoạt động kinh tế, được hưởng các ưu đãi, khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật.

Company Contact Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
 • Coffee
 • Tea
 • Milk

Nguyên Tắc Đối Xử Quốc Gia

Nguyên tắc đối xử quốc gia là nguyên tắc cơ bản trong luật đầu tư quốc tế, được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn.

Nguyên tắc đối xử quốc gia được thể hiện trong nhiều điều khoản của Luật đầu tư Việt Nam, cụ thể như sau:

 • Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng của các nhà đầu tư trong việc tiếp cận các nguồn lực, tham gia các hoạt động kinh tế, được hưởng các ưu đãi, khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Nhà nước không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong việc cấp phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép kinh doanh, cấp phép xuất nhập khẩu, cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp phép khai thác tài nguyên thiên nhiên, cấp phép sử dụng lao động, cấp phép chuyển nhượng vốn đầu tư, cấp phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, cấp phép giải thể doanh nghiệp đầu tư.
 • Nhà nước không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong việc áp dụng các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền thuê tài nguyên thiên nhiên, tiền sử dụng lao động, tiền sử dụng dịch vụ công.

Áp Dụng Nguyên Tắc Đối Xử Quốc Gia

Nguyên tắc đối xử quốc gia được áp dụng trong mọi lĩnh vực đầu tư, bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài, đầu tư trong nước. Nguyên tắc này không áp dụng đối với các lĩnh vực đầu tư mà Nhà nước có quy định riêng về đối xử với nhà đầu tư nước ngoài.

Việc áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia không có nghĩa là Nhà nước phải đối xử hoàn toàn bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong mọi trường hợp. Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp khác biệt đối với nhà đầu tư nước ngoài so với nhà đầu tư trong nước trong một số trường hợp nhất định, nhưng các biện pháp này phải được áp dụng một cách hợp lý, không mang tính phân biệt đối xử.

Company Contact Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
 • Coffee
 • Tea
 • Milk

IV. Luật Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản

Luật Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
Luật Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản

Luật đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) được ban hành theo Nghị quyết số 71/2010/QH12 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2010. Luật này có hiệu quả trong việc kiểm soát cơn sốt đất, tạo điều kiện cho thị trường BĐS Việt Nam phát triển ổn định và bền vững. Luật đầu tư kinh doanh bất động sản năm 2005 đã từng là một trong những văn bản pháp lý quan trọng nhất điều chỉnh hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Luật đầu tư kinh doanh bất động sản 2010 có nhiều điểm mới so với Luật đầu tư kinh doanh bất động sản 2005. Một số điểm mới nổi bật là:

 • Mở rộng đối tượng được đầu tư kinh doanh bất động sản.
 • Quy định rõ hơn về hình thức đầu tư kinh doanh bất động sản.
 • Quy định chi tiết hơn về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư kinh doanh bất động sản.

Sự ra đời của Luật đầu tư kinh doanh bất động sản 2010 đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển thị trường BĐS Việt Nam. Luật đầu tư này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Luật đầu tư kinh doanh bất động sản 2005 Luật đầu tư kinh doanh bất động sản 2010
Đối tượng được đầu tư kinh doanh bất động sản hẹp Mở rộng đối tượng được đầu tư kinh doanh bất động sản
Quy định chưa rõ ràng về hình thức đầu tư kinh doanh bất động sản Quy định rõ hơn về hình thức đầu tư kinh doanh bất động sản
Quy định chưa chi tiết về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư kinh doanh bất động sản Quy định chi tiết hơn về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư kinh doanh bất động sản

V. Các Luật Liên Quan Đến Đầu Tư

Các Luật Liên Quan Đến Đầu Tư
Các Luật Liên Quan Đến Đầu Tư

Luật đầu tư là một tập hợp các quy định pháp lý nhằm điều chỉnh các hoạt động đầu tư trong một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Các luật này được ban hành với mục đích tạo ra một môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và an toàn, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Ở Việt Nam, Luật Đầu tư được ban hành lần đầu vào năm 2005 và đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, gần đây nhất là Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Luật này quy định về các hình thức đầu tư, các đối tượng được đầu tư, các ngành, lĩnh vực được khuyến khích đầu tư, các ưu đãi đầu tư, cũng như các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư.

Tên luật Ngày ban hành Nội dung chính
Luật Đầu tư 2005 29/6/2005 Quy định chung về đầu tư tại Việt Nam
Luật Đầu tư 2014 26/11/2014 Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 2005
Luật Đầu tư 2020 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 2014

VI. Conclusion

Luật đầu tư là một khuôn khổ pháp lý quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Bằng cách hiểu rõ các quy định của luật đầu tư, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt và giảm thiểu rủi ro. Luật đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khi luật đầu tư được thực thi hiệu quả, nó có thể tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và minh bạch, khuyến khích đầu tư và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế.