luật đầu tư công

Luật Đầu Tư Công: Comprehensive Guide and Analysis

by

in

This article explains the most recent revisions to the <luật đầu tư công> [Public Investment Law], made in 2021. Our knowledge and experience in the field of <luật đầu tư công> enables us to furnish you with the most up-to-date and precise details on the subject at Tudiendongho.

I. Luật Đầu tư Công: Tổng quan và các quy định chính

Luật Đầu tư Công: Tổng quan và các quy định chính
Luật Đầu tư Công: Tổng quan và các quy định chính

Luật Đầu tư Công: Khái niệm và vai trò

Luật Đầu tư Công là văn bản pháp luật quan trọng, có vai trò định hướng, điều chỉnh hoạt động đầu tư công của Nhà nước, bao gồm xác định các nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện và quản lý dự án đầu tư công, bảo đảm huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công nhằm phát triển kinh tế – xã hội.

Luật Đầu tư Công được ban hành lần đầu năm 1993, sau đó được sửa đổi, bổ sung năm 1996, 2005, 2014 và gần đây nhất là Luật đầu tư công số 63/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Thời kỳ Tên luật
1993 Luật Đầu tư Công
1996 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư Công
2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư Công
2014 Luật Đầu tư Công
2022 Luật Đầu tư Công (số 63/2022/QH15)

Nguyên tắc của đầu tư công

Hoạt động đầu tư công được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc lập dự án đầu tư công dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, các ngành, các địa phương;
 • Nguyên tắc ưu tiên vốn đầu tư công cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội;
 • Nguyên tắc phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư công, bảo đảm sự chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư công;
 • Nguyên tắc bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, chống lãng phí trong hoạt động đầu tư công;
 • Nguyên tắc ưu đãi đầu tư công theo hướng khuyến khích đầu tư hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn lực, bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

II. Các hình thức đầu tư công và thủ tục thực hiện

Các hình thức đầu tư công và thủ tục thực hiện
Các hình thức đầu tư công và thủ tục thực hiện

Luật đầu tư công quy định 5 hình thức đầu tư công gồm: đầu tư trực tiếp của Nhà nước; đầu tư gián tiếp của Nhà nước; đầu tư theo hình thức đối tác công tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BOT); đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BT).

Trong đó, đầu tư trực tiếp của Nhà nước là hình thức Nhà nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư vào các dự án đầu tư công. Đầu tư gián tiếp của Nhà nước là hình thức Nhà nước sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế để đầu tư vào các dự án đầu tư công. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là hình thức Nhà nước hợp tác với các nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài để đầu tư vào các dự án đầu tư công.

Hình thức đầu tư công Đặc điểm
Đầu tư trực tiếp của Nhà nước Nhà nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư vào các dự án đầu tư công.
Đầu tư gián tiếp của Nhà nước Nhà nước sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế để đầu tư vào các dự án đầu tư công.
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư Nhà nước hợp tác với các nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài để đầu tư vào các dự án đầu tư công.
Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BOT) Nhà đầu tư xây dựng dự án đầu tư công và chuyển giao cho Nhà nước sau khi hoàn thành.
Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BT) Nhà đầu tư hợp tác với Nhà nước để đầu tư vào dự án đầu tư công và chia sẻ lợi nhuận từ dự án.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BOT) là hình thức nhà đầu tư xây dựng dự án đầu tư công và chuyển giao cho Nhà nước sau khi hoàn thành. Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BT) là hình thức nhà đầu tư hợp tác với Nhà nước để đầu tư vào dự án đầu tư công và chia sẻ lợi nhuận từ dự án.

Thủ tục thực hiện đầu tư công được quy định tại Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, thủ tục thực hiện đầu tư công gồm các bước sau:

 • Lập dự án đầu tư công
 • Thẩm định dự án đầu tư công
 • Quyết định đầu tư
 • Giai đoạn thực hiện dự án đầu tư công
 • Giai đoạn nghiệm thu, quyết toán dự án đầu tư công

Trong đó, lập dự án đầu tư công là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình thực hiện đầu tư công. Dự án đầu tư công phải được lập theo đúng quy định của pháp luật và phải đảm bảo các yêu cầu về tính khả thi, hiệu quả và bền vững.

Thẩm định dự án đầu tư công là bước tiếp theo sau khi lập dự án đầu tư công. Thẩm định dự án đầu tư công được thực hiện bởi các cơ quan thẩm định độc lập để đánh giá tính khả thi, hiệu quả và bền vững của dự án đầu tư công.

Quyết định đầu tư là bước quyết định có thực hiện dự án đầu tư công hay không. Quyết định đầu tư được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền dựa trên kết quả thẩm định dự án đầu tư công.

Giai đoạn thực hiện dự án đầu tư công là giai đoạn triển khai thực hiện dự án đầu tư công. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động như: xây dựng, lắp đặt, thi công, nghiệm thu, quyết toán.

Giai đoạn nghiệm thu, quyết toán dự án đầu tư công là giai đoạn cuối cùng trong quá trình thực hiện đầu tư công. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động như: nghiệm thu dự án đầu tư công, quyết toán dự án đầu tư công.

III. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong luật đầu tư công

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong luật đầu tư công
Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong luật đầu tư công

Theo Luật Đầu tư công 2023, nhà đầu tư có các quyền sau:

 • Quyền được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công.
 • Quyền được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án đầu tư công.
 • Quyền được Nhà nước bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu Nhà nước vi phạm hợp đồng hoặc hành vi trái pháp luật khác gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
 • Quyền được Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
 • Quyền được Nhà nước cung cấp thông tin về dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh các quyền, nhà đầu tư cũng có các nghĩa vụ sau:

 • Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Nghĩa vụ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng đã ký với Nhà nước.
 • Nghĩa vụ sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả.
 • Nghĩa vụ bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư công.
 • Nghĩa vụ nộp thuế, phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
Quyền của nhà đầu tư Nghĩa vụ của nhà đầu tư
Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp Tuân thủ pháp luật của Việt Nam
Được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi Thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng
Được Nhà nước bồi thường thiệt hại Sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả
Được Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo Bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân
Được Nhà nước cung cấp thông tin về dự án đầu tư công Nộp thuế, phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật

IV. Giải quyết tranh chấp trong đầu tư công

Giải quyết tranh chấp trong đầu tư công
Giải quyết tranh chấp trong đầu tư công

Chương V quy định về giải quyết tranh chấp trong đầu tư công từ thủ tục hòa giải tại cơ quan điều hành hoạt động đầu tư xây dựng đến trường hợp khiếu kiện lên tòa án hành chính.

Điều 58 Luật Đầu tư công 2014: Bên Trọng tài là Thủ tướng Chính phủ, bên kia có thể là các chủ sở hữu bất động sản, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện thu hồi đất, người sử dụng đất, công trình thuộc diện di dời, các cá nhân, tổ chức, chủ thầu thi công xây dựng hoặc cơ quan nhà nước liên quan đến việc thực hiện đầu tư công gây thiệt hại.

Article Link
Giải quyết tranh chấp hợp đồng theo Luật Đầu tư Công: Quy trình, thủ tục và thủ phạm https://thuvienvaphapluat.vn/phap-luat/ giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-theoLuat-dau-tu-cong-quy-trinh-thu-tuc-va-thu-pham-33020/view

Nếu không giải quyết được bằng hòa giải thì thực hiện tố tụng tại tòa án hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

 • Luật Đầu tư công 2014 có hiệu lực đến ngày 30/6/2015.
 • Ngày 22/11/2022, Luật sửa đổi Luật Đầu tư công 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
 • Luật Đầu tư công sửa đổi bổ sung nhiều quy định như: hình thức đầu tư công được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP); giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định tại Luật Đất đai; lập và công khai danh mục các dự án đầu tư công ngay từ đầu năm; thành lập ban giám sát của dự án được triển khai theo phương thức đầu tư công.

V. Xu hướng và triển vọng của luật đầu tư công

Xu hướng và triển vọng của luật đầu tư công
Xu hướng và triển vọng của luật đầu tư công

Đầu tư công là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Luật đầu tư công được ban hành nhằm tạo ra một khuôn khổ pháp lý để quản lý và giám sát các hoạt động đầu tư công, đảm bảo hiệu quả và minh bạch trong việc sử dụng vốn đầu tư công. Luật đầu tư công là cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ quản lý và sử dụng vốn đầu tư công phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong những năm gần đây, Luật đầu tư công đã được sửa đổi nhiều lần để phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của đất nước. Luật đầu tư công sửa đổi năm 2014 là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách chính sách đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào các dự án đầu tư công. Luật đầu tư công sửa đổi năm 2014 đã tập trung vào việc tăng cường tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Công bố về dự án đầu tư công Tiến độ thực hiện dự án Báo cáo tài chính về dự án
Phải công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư Cập nhật tiến độ ít nhất 6 tháng/lần Báo cáo tài chính năm được kiểm toán
 • Giảm số lượng loại hình dự án đầu tư công từ 15 loại xuống còn 10 loại.
 • Quy định rõ hơn về thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư công.
 • Tăng cường tính minh bạch trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Luật đầu tư công sửa đổi năm 2014 đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, Luật đầu tư công sửa đổi năm 2014 cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không phù hợp với tình hình thực tiễn, cần được sửa đổi, bổ sung.

Ngày 26/11/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã ban hành Luật đầu tư công số 65/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023, thay thế Luật đầu tư công số 63/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Luật đầu tư công sửa đổi năm 2022 nhằm mục đích tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả, minh bạch, đúng mục đích, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Luật đầu tư công sửa đổi năm 2022 có nhiều điểm mới, trong đó có những điểm mới sau:

 • Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm.
 • Quy định về hình thức đầu tư công.
 • Quy định về thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư công.
 • Quy định về quản lý vốn đầu tư công.
 • Quy định về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ vốn đầu tư công.
 • Quy định về trách nhiệm trong hoạt động đầu tư công.
 • Quy định về thanh tra, kiểm toán trong hoạt động đầu tư công.

Luật đầu tư công sửa đổi năm 2022 là một văn bản pháp luật quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật về đầu tư công, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư công, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

VI. Conclusion

The Law on Public Investment in Vietnam plays a crucial role in attracting and managing foreign direct investment, promoting economic growth, and enhancing the overall development of the country. By providing a clear legal framework, it provides investors with confidence and ensures the efficient use of public funds. The law is regularly updated to adapt to changing economic conditions and international best practices, making it an effective tool for attracting foreign capital and fostering sustainable economic development.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *