luật đầu tư 2014

Luật Đầu Tư 2014: Hướng Dẫn Toàn Diện Cho Nhà Đầu Tư

by

in

The Law on Investment 2014 (luật đầu tư 2014) is a comprehensive legislation that governs foreign direct investment (FDI) in Vietnam. It was passed by the National Assembly on June 18, 2014, and took effect on July 1, 2015. The law aims to create a more favorable and transparent investment environment for foreign investors, and to promote sustainable economic development in Vietnam. The Law on Investment 2014 is a significant improvement over the previous law on foreign investment, which was passed in 1996. The new law introduces a number of important changes, including: expanding the scope of investment activities that are open to foreign investors; reducing the number of sectors that are subject to investment restrictions; simplifying the investment licensing process; and strengthening the protection of foreign investors’ rights. The Law on Investment 2014 has been welcomed by foreign investors, and is expected to contribute to a significant increase in FDI in Vietnam in the coming years. For more information on the Law on Investment 2014, please visit the website of the Ministry of Planning and Investment of Vietnam: https://mpi.gov.vn.

<

I. Luật Đầu Tư 2014: Những Điểm Chính và Ảnh Hưởng Đối Với Nhà Đầu Tư

Luật Đầu Tư 2014 (Luật số 67/2014/QH13) được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, thay thế cho Luật Đầu Tư 2010 (Luật số 65/2010/QH12). Luật này nhằm mục đích tạo môi trường đầu tư thuận lợi, công bằng, minh bạch và cạnh tranh; thu hút, khuyến khích và bảo vệ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Luật Đầu Tư 2014 có nhiều điểm mới so với Luật Đầu Tư 2010, trong đó có một số điểm chính sau:

Điểm mới Nội dung
Mở rộng phạm vi điều chỉnh Ngoài các hình thức đầu tư đã được quy định trong Luật Đầu Tư 2010, Luật Đầu Tư 2014 còn mở rộng phạm vi điều chỉnh sang một số hình thức đầu tư mới, như đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), đầu tư theo hình thức hợp đồng liên doanh (JVC), đầu tư theo hình thức chuyển giao công nghệ, đầu tư theo hình thức chuyển giao quyền sử dụng đất, đầu tư theo hình thức góp vốn, đầu tư theo hình thức cho vay…
Cụ thể hóa các nguyên tắc thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTN) Luật Đầu Tư 2014 cụ thể hóa các nguyên tắc thu hút ĐTN, bao gồm nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, nguyên tắc minh bạch, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư nước ngoài…
Xây dựng một hệ thống ưu đãi đầu tư thống nhất Luật Đầu Tư 2014 xây dựng một hệ thống ưu đãi đầu tư thống nhất, bao gồm các ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai, ưu đãi về tiền thuê đất, ưu đãi về tiền sử dụng đất, ưu đãi về giá điện, giá nước, ưu đãi về đào tạo nguồn nhân lực…
Ban hành danh mục ngành, nghề đầu tư có điều kiện Luật Đầu Tư 2014 ban hành một danh mục ngành, nghề đầu tư có điều kiện, bao gồm các ngành, nghề liên quan đến an ninh quốc gia, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, tài nguyên thiên nhiên…
Tăng cường quản lý đầu tư nước ngoài Luật Đầu Tư 2014 tăng cường công tác quản lý ĐTN, bao gồm quản lý hoạt động đầu tư, quản lý các dự án đầu tư, quản lý các nhà đầu tư nước ngoài…

Luật Đầu Tư 2014 có nhiều điểm mới so với Luật Đầu Tư 2010, nhằm mục đích tạo môi trường đầu tư thuận lợi, công bằng, minh bạch và cạnh tranh; thu hút, khuyến khích và bảo vệ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ảnh hưởng của Luật Đầu Tư 2014 đối với nhà đầu tư

Luật Đầu Tư 2014 có nhiều ảnh hưởng đối với nhà đầu tư, trong đó có một số ảnh hưởng chính sau:

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài
 • Giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật về đầu tư, từ đó giảm thiểu rủi ro
 • Giúp nhà đầu tư tận dụng được các ưu đãi đầu tư của Nhà nước
 • Giúp nhà đầu tư bảo vệ được quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của mình

Luật Đầu Tư 2014 là một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư của Việt Nam, góp phần tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, minh bạch và cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

II. Các Quy Định Chính Của Luật Đầu Tư 2014

Các Quy Định Chính Của Luật Đầu Tư 2014
Các Quy Định Chính Của Luật Đầu Tư 2014

Luật Đầu tư 2014 được ban hành với mục đích tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và đã có một số sửa đổi, bổ sung sau đó. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về các quy định chính trong Luật Đầu tư 2014.

Một trong những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 là mở rộng lĩnh vực đầu tư, bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Theo đó, mọi cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đều có thể đầu tư vào Việt Nam, trừ các lĩnh vực mà Chính phủ quy định không cho đầu tư hoặc có điều kiện.

Quy định Nội dung
Mục đích Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Lĩnh vực đầu tư Mở rộng lĩnh vực đầu tư, bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Mọi cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đều có thể đầu tư vào Việt Nam, trừ các lĩnh vực mà Chính phủ quy định không cho đầu tư hoặc có điều kiện.

Pháp lý đầu tư

Pháp luật đầu tư là hệ thống các quy định pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội nảy sinh từ hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hệ thống pháp luật đầu tư bao gồm nhiều văn bản khác nhau, trong đó quan trọng nhất là Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản này quy định về các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đầu tư, các biện pháp khuyến khích đầu tư, các chế độ bảo hộ nhà đầu tư và các biện pháp xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư.

 • Quy định về các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đầu tư
 • Quy định về các chế độ ưu đãi đầu tư
 • Quy định về các biện pháp bảo hộ nhà đầu tư
 • Quy định về các biện pháp xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư

Thủ tục đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện các thủ tục đầu tư sau:

 • Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Kê khai dự án đầu tư
 • Thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật

Tùy thuộc vào loại hình dự án đầu tư mà nhà đầu tư có thể phải thực hiện thêm các thủ tục khác, chẳng hạn như thẩm định tác động môi trường, đánh giá rủi ro an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,…

III. Những Thay Đổi So Với Luật Đầu Tư Trước

Những Thay Đổi So Với Luật Đầu Tư Trước
Những Thay Đổi So Với Luật Đầu Tư Trước

Luật Đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) có điểm khác cơ bản so với Luật Đầu tư năm 2005 (sửa đổi, bổ sung lần 2 năm 2009) là tại Điều 2 Luật năm 2014 không còn dùng định nghĩa “đối tác nước ngoài” như trước.

Tại Khoản 2, Điều 6 Luật Đầu tư năm 2014 chỉ nêu là “Đối tượng đầu tư nước ngoài bao gồm các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, cá nhân người nước ngoài không phải thường trú tại ViệtNam và tổ chức, cá nhân ViệtNam có trụ sở chính tại nước ngoài.”

Luật Đầu tư năm 2005 Luật Đầu tư năm 2014
1 Theo Khoản 17, Điều 2 Luật Đầu tư năm 2005:
“Đối tác nước ngoài” là:
– Tổ chức, cá nhân có quốc tịch nước ngoài không phải thường trú tại Việt Nam;
– Tổ chức, cá nhân Việt Nam không phải thường trú tại Việt Nam nhưng có trụ sở chính tại nước ngoài
Theo Khoản 2, Điều 6 Luật Đầu tư năm 2014:
“Đối tượng đầu tư nước ngoài” bao gồm:
– Các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực kinh tế;
– Các cá nhân người nước ngoài không phải thường trú tại Việt Nam;
– Các tổ chức, cá nhân Việt Nam có trụ sở chính tại nước ngoài
 • Điều 23 Luật Đầu tư 2014 không nhắc tới ưu đãi chậm thu tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp FDI, trong khi Luật Đầu tư 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định ưu đãi này
 • Luật Đầu tư 2014 chỉ còn quy định ưu đãi về xuất nhập khẩu thay vì dành riêng một chương như Luật Đầu tư 2005

IV. Ảnh Hưởng Của Luật Đầu Tư 2014 Đối Với Nhà Đầu Tư

Ảnh Hưởng Của Luật Đầu Tư 2014 Đối Với Nhà Đầu Tư
Ảnh Hưởng Của Luật Đầu Tư 2014 Đối Với Nhà Đầu Tư

Luật đầu tư 2014 được ban hành và có hiệu lực từ năm 2015, nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Luật này bao gồm các quy định về các loại hình đầu tư, điều kiện đầu tư, ưu đãi đầu tư, nghĩa vụ của nhà đầu tư, quyền và nghĩa vụ của Nhà nước trong hoạt động đầu tư.

Luật đầu tư 2014 đã mang lại những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Theo thống kê, tổng vốn đầu tư vào Việt Nam trong giai đoạn 2015-2021 đạt khoảng 384 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 235 tỷ USD, vốn đầu tư trong nước chiếm khoảng 149 tỷ USD. Những con số này cho thấy rằng Luật đầu tư 2014 đã giúp thu hút một lượng lớn vốn đầu tư vào Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Năm Vốn FDI (tỷ USD) Vốn đầu tư trong nước (tỷ USD) Tổng vốn đầu tư (tỷ USD)
2015 14,16 65,51 79,67
2016 15,84 71,29 87,13
2017 17,51 79,51 97,02
2018 19,11 85,54 104,65
2019 20,39 91,26 111,65
2020 15,45 86,91 102,36
2021 16,27 94,48 110,75

Luật đầu tư 2014 cũng tạo ra một môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch và an toàn cho các nhà đầu tư, bất kể họ đến từ đâu. Điều này thể hiện qua việc luật loại bỏ các rào cản đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin, hỗ trợ giải quyết tranh chấp và xử lý khiếu nại của nhà đầu tư. Nhờ đó, Luật đầu tư 2014 đã góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Luật đầu tư 2014 còn có những ảnh hưởng tích cực đến một số lĩnh vực đầu tư cụ thể. Ví dụ, trong lĩnh vực năng lượng, luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, luật đã thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm công nghệ khu vực.

 • Lĩnh vực năng lượng
 • Lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Lĩnh vực bất động sản
 • Lĩnh vực du lịch

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Luật đầu tư 2014 vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, một số thủ tục đầu tư còn phức tạp, khó khăn, gây khó khăn cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, một số chính sách ưu đãi đầu tư chưa thực sự hiệu quả, chưa tạo được sức hấp dẫn với nhà đầu tư. Do đó, để tiếp tục thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật đầu tư 2014 để tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Luật đầu tư 2014 đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy hiệu quả của luật, cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện và cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế bền vững.

V. Những Điểm Cần Lưu Ý Khi Áp Dụng Luật Đầu Tư 2014

Những Điểm Cần Lưu Ý Khi Áp Dụng Luật Đầu Tư 2014
Những Điểm Cần Lưu Ý Khi Áp Dụng Luật Đầu Tư 2014

Luật Đầu tư 2014 là một trong những luật quan trọng nhất trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam. Luật này được ban hành nhằm tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi, công bằng, minh bạch và an toàn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả Luật Đầu tư 2014, các nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau:

1. Hiểu rõ các quy định của pháp luật

Trước khi tiến hành đầu tư, các nhà đầu tư cần nghiên cứu và nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, đặc biệt là Luật Đầu tư 2014. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như tránh được những rủi ro pháp lý không đáng có.

2. Chọn hình thức đầu tư phù hợp

Luật Đầu tư 2014 cho phép các nhà đầu tư lựa chọn nhiều hình thức đầu tư khác nhau, chẳng hạn như đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, đầu tư hợp tác kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như mục tiêu đầu tư, khả năng tài chính, rủi ro đầu tư để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất.

3. Chuẩn bị hồ sơ đầu tư đầy đủ

Khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đầu tư phải bao gồm các thông tin về nhà đầu tư, dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời hạn đầu tư, địa điểm đầu tư, tác động của dự án đầu tư đến môi trường và xã hội. Hồ sơ đầu tư đầy đủ và chính xác sẽ giúp các nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhanh chóng và thuận lợi.

4. Thực hiện đúng các nghĩa vụ của nhà đầu tư

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, bao gồm nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, nghĩa vụ tạo việc làm, nghĩa vụ chuyển giao công nghệ. Việc thực hiện đúng các nghĩa vụ này sẽ giúp các nhà đầu tư duy trì hoạt động đầu tư ổn định và lâu dài tại Việt Nam.

5. Giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật

Trong quá trình đầu tư, có thể phát sinh các tranh chấp giữa các nhà đầu tư với nhau hoặc giữa các nhà đầu tư với cơ quan nhà nước. Các nhà đầu tư cần giải quyết các tranh chấp này theo quy định của pháp luật, bao gồm thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc khởi kiện tại tòa án. Việc giải quyết tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật sẽ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

STT Nội dung Ghi chú
1 Hiểu rõ các quy định của pháp luật Nghiên cứu Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn
2 Chọn hình thức đầu tư phù hợp Cân nhắc mục tiêu đầu tư, khả năng tài chính, rủi ro đầu tư
3 Chuẩn bị hồ sơ đầu tư đầy đủ Bao gồm thông tin về nhà đầu tư, dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời hạn đầu tư, địa điểm đầu tư, tác động của dự án đầu tư đến môi trường và xã hội
4 Thực hiện đúng các nghĩa vụ của nhà đầu tư Nộp thuế, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ
5 Giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật Thương lượng, hòa giải, trọng tài, khởi kiện tại tòa án

VI. Conclusion

The Law on Investment 2014 has been a significant piece of legislation in Vietnam, providing a comprehensive framework for foreign investment and contributing to the country’s economic growth. However, as the business landscape evolves, it is important to regularly review and update the law to ensure that it remains effective and responsive to the needs of investors and the economy as a whole.

The ongoing revision of the Law on Investment 2014 is a positive step towards modernizing the legal framework for foreign investment in Vietnam. The proposed amendments aim to address the challenges and opportunities presented by the changing global economic landscape and to create a more favorable investment environment. By providing greater clarity, transparency, and predictability, the revised law will help to attract and retain foreign investment, contributing to Vietnam’s continued economic development.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *